مجله اختلالهای عصبی تحولی- ویراستاران انگلیسی
ویراستار انگلیسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/28 | شهرزاد کمالی
(دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی، واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی)

ندا مجلسی (کارشناسی ارشد روان‌شناسی شخصیت)
نشانی مطلب در وبگاه مجله اختلالهای عصبی تحولی:
http://jndd.ir/find.php?item=1.121.24.fa
برگشت به اصل مطلب